PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KOSZTORYS ŚLEPY
KOSZTORYS BUDOWLANY
NADZORY BUDOWLANE
DOKUMENTY
INWENTARYZACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane pod pozycją 2519/06/U/C.
REJESTR GINB PROJEKTANTA
INŻYNIER ELEKTRYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAZ/0249/PWOE/06.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zaświadczenie o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0913/06 z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o posiadaniu wymaganego aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
ZAŚWIADCZENIE Z MIIB PROJEKTANTA
INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
- PROJEKTY - KOSZTORYSY - NADZORY - INWENTARYZACJE -

tel. +48 500 108 147

e-mail: pro-pg@pro-pg.pl